ق.ا.ح

قانون حسبی

امور حسبی

ق ا ح

ماده 1 قانون امور حسبی

ماده ۱ قانون امور حسبی

ماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون امور حسبی

ماده ۲ قانون امور حسبی

ماده 2- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون امور حسبی

ماده ۳ قانون امور حسبی

ماده 3- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون امور حسبی

ماده ۴ قانون امور حسبی

ماده 4- در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون امور حسبی

ماده ۵ قانون امور حسبی

ماده 5- مقررات راجع به نیابت قضایی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون امور حسبی

ماده ۶ قانون امور حسبی

ماده 6- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدوا به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون امور حسبی

ماده ۷ قانون امور حسبی

ماده 7- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون امور حسبی

ماده ۸ قانون امور حسبی

ماده 8- دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: 1- اموری که در آن ها ذینفع است. 2- امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است). 3- امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. 4- امور راجع به اشخاصی...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون امور حسبی

ماده ۹ قانون امور حسبی

ماده 9- در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک تر ارجاع می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون امور حسبی

ماده ۱۰ قانون امور حسبی

ماده 10- در موارد ماده 8 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون امور حسبی

ماده ۱۱ قانون امور حسبی

ماده 11- عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون امور حسبی

ماده ۱۲ قانون امور حسبی

ماده 12- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست وی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون امور حسبی

ماده ۱۳ قانون امور حسبی

ماده 13- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون امور حسبی

ماده ۱۴ قانون امور حسبی

ماده 14- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون امور حسبی

ماده ۱۵ قانون امور حسبی

ماده 15- اشخاص ذینفع می توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون امور حسبی

ماده ۱۶ قانون امور حسبی

ماده 16- حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون امور حسبی

ماده ۱۷ قانون امور حسبی

ماده 17- در مهلت هایی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون امور حسبی

ماده ۱۸ قانون امور حسبی

ماده 18- اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون امور حسبی

ماده ۱۹ قانون امور حسبی

ماده 19- هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون امور حسبی

ماده ۲۰ قانون امور حسبی

ماده 20- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM