آرای قضایی

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه
  • آرای قضایی

    12516 رای

بازنشستگی پیش از موعد در واحدهای صنعتی و تولیدی بازنشستگی پیش از موعد در واحدهای صنعتی و تولیدی

بازنشستگی پیش از موعد در واحدهای صنعتی و تولیدی

پیام: کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت50 درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی...
مشاهده متن کامل رای

9509970955403108 - تاریخ 1395/11/23

مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت

مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت

پیام: پرداخت پاداش پایان خدمت به عهده دستگاه متبوع مستخدم می باشد و این تکلیف متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست.
مشاهده متن کامل رای

9509970955403062 - تاریخ 1395/11/20

تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه

تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه

پیام: تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم موجب تجویز اعاده دادرسی است.
مشاهده متن کامل رای

9509970925302029 - تاریخ 1395/06/17

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

پیام: دادگاه تجدیدنظر مطلقا مجاز به تشدید مجازات صادره در مرحله بدوی نبوده و حتی در فرض اعتراض شاکی یا دادستان نیز تنها مجاز به تصحیح حکم بدوی و تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی می باشد.
مشاهده متن کامل رای

9509970925302028 - تاریخ 1395/06/17

نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

پیام: دادگاه در تعیین مجازات تکمیلی صرفا مجاز به صدور حکم به موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین نوعی از مجازات تکمیلی که در قانون موجود نباشد فاقد وجاهت قانونی می باشد.
مشاهده متن کامل رای

9509970925302037 - تاریخ 1395/06/17

تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر

تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر

پیام: صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.
مشاهده متن کامل رای

9309970269400608 - تاریخ 1395/05/27

اخراج و یا فسخ قرارداد به دلیل عدم تطابق سمت و تخصص مستخدم موقت اخراج و یا فسخ قرارداد به دلیل عدم تطابق سمت و تخصص مستخدم موقت

اخراج و یا فسخ قرارداد به دلیل عدم تطابق سمت و تخصص مستخدم موقت

پیام: هرچند در استخدام موقت اختیار فسخ قرارداد توسط طرفین از جمله دستگاه اجرایی وجود دارد لیکن ازآنجائیکه استفاده از اختیار فسخ باید موجه و مناسب و در حدود اختیارات باشد لذا عدم پذیرش سمتی که کارمندان...
مشاهده متن کامل رای

9509970905600234 - تاریخ 1395/02/20

شرط انتقال کامندان دولتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر شرط انتقال کامندان دولتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر

شرط انتقال کامندان دولتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر

پیام: انتقال مستخدمین واجد شرایط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستلزم موافقت موسسه دولتی مبدا و مقصد می باشد و موافقت با درخواست انتقال مستخدم از اختیارات دستگاههای اجرایی مربوطه بوده و تکلیف و الزام...
مشاهده متن کامل رای

9509970905600233 - تاریخ 1395/02/20

شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

پیام: شهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادرنماید واستعلام از راه وشهرسازی مجوز صدور پروانه نیست.
مشاهده متن کامل رای

9509970955700527 - تاریخ 1395/02/19

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای (PC و EPC) پروژه های گاز رسانی نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای (PC و EPC) پروژه های گاز رسانی

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای (PC و EPC) پروژه های گاز رسانی

پیام: در قراردادهای (PC و EPC) پروژه های گاز رسانی حق بیمه حداکثر به میزان7% از ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه میگردد.
مشاهده متن کامل رای

9509970955600418 - تاریخ 1395/02/18

میزان حقوق وظیفه از کارافتادگی ناشی از کار مشمولان صندوق بازنشستگی میزان حقوق وظیفه از کارافتادگی ناشی از کار مشمولان صندوق بازنشستگی

میزان حقوق وظیفه از کارافتادگی ناشی از کار مشمولان صندوق بازنشستگی

پیام: میزان حقوق وظیفه از کارافتادگی ناشی از کار و یا به سبب انجام وظیفه مستخدمین دولتْ برابر است با آخرین حقوق و مزایای مستخدم که مشمول کسور بازنشستگی است با احتساب 2 گروه بالاتر.
مشاهده متن کامل رای

9509970955600444 - تاریخ 1395/02/18

مقررات حاکم بر نظام حمایت بیمه ای معلمان حق التد ریس مقررات حاکم بر نظام حمایت بیمه ای معلمان حق التد ریس

مقررات حاکم بر نظام حمایت بیمه ای معلمان حق التد ریس

پیام: معلمان حق التدریس با وصف اشتغالْ مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوه و صرفا از تاریخ 1367/09/01 مشمول مقررات بیمه ای قرار گرفته اند.
مشاهده متن کامل رای

9509970955600396 - تاریخ 1395/02/14

عدم ارجاع به کارشناس جهت احراز رشد نوجوان قاتل زیر 18 سال عدم ارجاع به کارشناس جهت احراز رشد نوجوان قاتل زیر ۱۸ سال

عدم ارجاع به کارشناس جهت احراز رشد نوجوان قاتل زیر 18 سال

پیام: چنانچه در بزه قتل عمدیمتهم در لحظه ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و دادگاه علیرغم ادعای وی مبنی بر عدم رشد و کمال عقلیبدون جلب نظر پزشکی قانونی رای به قصاص نفس صادر نمایدموجب نقض رای صادره در...
مشاهده متن کامل رای

9409970925102276 - تاریخ 1394/12/18

خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم در بزه قتل عمدی خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم در بزه قتل عمدی

خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم در بزه قتل عمدی

پیام: در موارد عدم تحقق لوث و خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم دادگاه مکلف به صدور حکم مبنی بر توقف دعوی بوده و صدور حکم برائت در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.
مشاهده متن کامل رای

9409970908000144 - تاریخ 1394/12/15

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM