نشست های قضایی

مجموعه کامل نشست های قضایی
  • نشست های قضایی

    6378 نشست

امکان تحقق بزه ممانعت از حق بصورت لفظی یا کلامی امکان تحقق بزه ممانعت از حق بصورت لفظی یا کلامی

امکان تحقق بزه ممانعت از حق بصورت لفظی یا کلامی

پرسش: در فرض که شاکی مدعی است مشتکی عنه اظهار داشته « شما حق عبور از این مسیر را ندارید و از این طریق برای رفت و آمد اینجانب ممانعت بعمل آورده » بر فرض صحت ادعای شاکی آیا بزه ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در فرض مساله در ممانعت به صورت کلامی یا لفظی تحقق می یابد؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8498 - تاریخ 1400/02/28

تغییر تاریخ و مبلغ چک ظهرنویسی شده بدون اطلاع ضامن تغییر تاریخ و مبلغ چک ظهرنویسی شده بدون اطلاع ضامن

تغییر تاریخ و مبلغ چک ظهرنویسی شده بدون اطلاع ضامن

پرسش: شخص الف از حساب خود چکی به مبلغ سی میلیون ریال به تاریخ 20/2/1399 صادر و از شخص ب می خواهد که بابت ضمانت ظهر چک را امضا کند که شخص ب امضا می نماید. بعدا شخص الف که صاحب حساب است بدون اطلاع ضامن نسبت به تغییر تاریخ و مبلغ اقدام (به پانصد میلیون تومان و تاریخ 20/5/99) و چک اصلاح شده به شرح مذکور به دیگری تحویل و دارنده چک با لحاظ عدم موجودی گواهی...
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8520 - تاریخ 1400/02/22

بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی

بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی

پرسش: چنانچه دادسرا در خصوص اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر نماید و شاکی در مهلت مقرر نسبت به قرار صادره اعتراض نموده و دادگاه کیفری پس از بررسی قرار منع تعقیب را نقض و اعتقاد به قرار جلب به دادرسی داشته و پرونده جهت تفهیم اتهام و. .. به دادسرا اعاده گردد و شاکی در این مرحله درخواست ترک تعقیب نماید؛ آیا بازپرس یا دادیار می تواند قرار ترک تعقیب صادر...
مشاهده متن کامل نشست قضایی

- تاریخ 1400/01/11

بررسی محکومیت های منجر به مجازات تبعی بررسی محکومیت های منجر به مجازات تبعی

بررسی محکومیت های منجر به مجازات تبعی

پرسش: در بند (ب) و (پ) ماده 25 قانون مجازات اسلامی 92 به حبس درجه چهار و پنج تصریح شده که دارای مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی است) آیا در این بندها فقط حبس موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است؟ به عبارتی اگر در جرم درجه چهار به هر طریقی و تحت شرایطی دادگاه صلاح ندانست حبس دهد و متهم را به جزای نقدی یا شلاق محکوم نماید. آیا این حکم محرومیت از حقوق...
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8491 - تاریخ 1399/12/27

صدور کیفرخواست در مورد ضبط دستگاه فلزیاب صدور کیفرخواست در مورد ضبط دستگاه فلزیاب

صدور کیفرخواست در مورد ضبط دستگاه فلزیاب

پرسش: آیا ضبط دستگاه فلزیاب توسط دادگاه نیازمند صدور کیفرخواست است یا بدون نیاز به کیفرخواست نیز می توان در این مورد تصمیم گرفت؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8488 - تاریخ 1399/12/19

صدور قرار بایگانی پرونده صدور قرار بایگانی پرونده

صدور قرار بایگانی پرونده

پرسش: چنانچه به جرایم درجه 7 و 8 بطور توامان با جرایم درجه 1 تا 6 در دادسرا رسیدگی گردد آیا با وجود شرایط مقرر در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مقامات دادسرا می توانند قرار بایگانی پرونده را در خصوص جرایم 7 و 8 صادر نمایند یا خیر؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8418 - تاریخ 1399/12/18

مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

پرسش: با توجه به مفاد ماده 16 قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون یاد شده خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه و تعقیب کیفری و مجازات او در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8605 - تاریخ 1399/12/14

ثبت سیم کارت به نام دیگری ثبت سیم کارت به نام دیگری

ثبت سیم کارت به نام دیگری

پرسش: آیا ثبت سیم کارت به نام دیگری عنوان کیفری دارد؟ در صورت وجود منطبق با چه عنوانی است؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8370 - تاریخ 1399/12/13

مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن

مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن

پرسش: در صورتی که در نتیجه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی مصرف کننده کشته شود مطابق ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و. ... مجازات تولیدکننده مواد مذکور اعدام است. قطعا این مجازات با لحاظ سابقه یعنی تاریخ تصویب از جمله مجازات های حدی محسوب نمی شود و در طبقه بندی مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیزی اعدام در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. حال پرسش این...
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8524 - تاریخ 1399/12/12

مرجع تجدیدنظرخواهی در مورد رای اعسار در موارد تعدد قاضی مرجع تجدیدنظرخواهی در مورد رای اعسار در موارد تعدد قاضی

مرجع تجدیدنظرخواهی در مورد رای اعسار در موارد تعدد قاضی

پرسش: چنانچه در دادگاه کیفری یک که با تعدد قاضی رسیدگی صورت می گیرد در مورد اعسار رای صادر شود این رای در چه مرجعی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8341 - تاریخ 1399/12/06

صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه

صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه

پرسش: شخص الف از شخص ب تحت عنوان انتقال مال غیر شکایت نموده است و مدعی است که شخص ب بدون اجازه مالک ملک اقدام به فروش ملک به وی نموده است. متهم دست نوشته عادی ارائه نموده که حکایت از تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک می نماید. این دست نوشته فقط دارای امضایی می باشد که متهم مدعی است مالک امضا نموده است لیکن مالک انکار می نماید. موضوع جهت احراز واقع به کارشناسی...
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8334 - تاریخ 1399/12/06

تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا

تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا

پرسش: آیا در مرحله ای که دادگاه کیفری پرونده را پس از صدور قرار نهایی جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می نماید دادسرا می تواند قرار تامین کیفری را تخفیف یا تشدید یا تبدیل نماید؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8199 - تاریخ 1399/12/06

مخدوشی پلاک خودرو مخدوشی پلاک خودرو

مخدوشی پلاک خودرو

پرسش: نظر به افزایش شدید پوشاندن پلاک خودروها توسط رانندگان اعلام نمایید آیا این رفتار مشمول ماده 720 از فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی می شود؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8185 - تاریخ 1399/12/04

توبه بعد از قطعیت حکم دادگاه توبه بعد از قطعیت حکم دادگاه

توبه بعد از قطعیت حکم دادگاه

پرسش: در جرائم تعزیری چنانچه پس از قطعیت حکم محکوم علیه مدعی توبه باشد آیا دادگاه صادرکننده حکم می تواند به این موضوع رسیدگی و مقررات مربوط به توبه را اعمال نماید یا اینکه توبه صرفا تا قبل از صدور حکم باید به دادگاه اعلام شود؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8469 - تاریخ 1399/11/30

مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه

مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه

پرسش: تفاوت دو ماده 31 و 32 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص مدت زمان 15 و 20 روز در چیست؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8485 - تاریخ 1399/11/28

جعل در اسناد عادی جعل در اسناد عادی

جعل در اسناد عادی

پرسش: اگر الف و ب با هم تبانی کنند و قراردادی عادی را به طور صوری و مقدم بر تاریخ توافقشان و در قالب یکی از عقود مبنی بر انتقال یافتن مالی از شخص الف به شخص ب منعقد نمایند و این قرارداد قابلیت ضرر به شخص ثالثی را هم داشته ولی در دعوایی ارائه نشده باشد (در خصوص سوال مطرح شده پرونده ای به این شکل مطرح است که شخصی ب جهت فرار از پرداخت نفقه همسر دومش کلیه...
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8486 - تاریخ 1399/11/28

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب

پرسش: با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اصاحی 1399 چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن به اندازه ی جزای نقدی درجه 8 و یا کمتر شود در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی

1400-8046 - تاریخ 1399/11/21

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM