آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • آرای وحدت رویه

    551 رای

رای وحدت رویه شماره 821 رای وحدت رویه شماره ۸۲۱

رای وحدت رویه شماره 821

مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی در موارد غبن «فاحش» با لحاظ دیگر شرایط مقرر مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون سقوط این حق شرط شده باشد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص شرط یادشده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/2/20

رای وحدت رویه شماره 823 رای وحدت رویه شماره ۸۲۳

رای وحدت رویه شماره 823

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/04/28

رای وحدت رویه شماره 822 رای وحدت رویه شماره ۸۲۲

رای وحدت رویه شماره 822

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 «ایجاد بنا» «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/03/31

رای وحدت رویه شماره 819 رای وحدت رویه شماره ۸۱۹

رای وحدت رویه شماره 819

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود فرجام خواهی کرده است با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/01/16

رای وحدت رویه شماره 820 رای وحدت رویه شماره ۸۲۰

رای وحدت رویه شماره 820

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1401/01/16

رای وحدت رویه شماره 818 رای وحدت رویه شماره ۸۱۸

رای وحدت رویه شماره 818

با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/10/07

رای وحدت رویه شماره 816 رای وحدت رویه شماره ۸۱۶

رای وحدت رویه شماره 816

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/09/16

رای وحدت رویه شماره 817 رای وحدت رویه شماره ۸۱۷

رای وحدت رویه شماره 817

با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون از جمله مواد 10 و 14 قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/09/16

رای وحدت رویه شماره 815 رای وحدت رویه شماره ۸۱۵

رای وحدت رویه شماره 815

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 قانون مجازات اسلامی «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی از...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/08/18

رای وحدت رویه شماره 814 رای وحدت رویه شماره ۸۱۴

رای وحدت رویه شماره 814

با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/07/20

رای وحدت رویه شماره 813 رای وحدت رویه شماره ۸۱۳

رای وحدت رویه شماره 813

با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/05/19

رای وحدت رویه شماره 811 رای وحدت رویه شماره ۸۱۱

رای وحدت رویه شماره 811

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/04/06

رای وحدت رویه شماره 812 رای وحدت رویه شماره ۸۱۲

رای وحدت رویه شماره 812

مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی 10/3/1376 به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/04/06

رای وحدت رویه شماره 810 رای وحدت رویه شماره ۸۱۰

رای وحدت رویه شماره 810

مستفاد از مواد 219 و 220 و 224 و 225 و 454 قانون مدنی چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد با تحقق شرط و اعمال حق فسخ...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/04/03

رای وحدت رویه شماره 809 رای وحدت رویه شماره ۸۰۹

رای وحدت رویه شماره 809

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1400/02/08

رای وحدت رویه شماره 807 رای وحدت رویه شماره ۸۰۷

رای وحدت رویه شماره 807

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی به عنوان بدل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است ملاک تعیین درجه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1399/12/27

رای وحدت رویه شماره 808 رای وحدت رویه شماره ۸۰۸

رای وحدت رویه شماره 808

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است قابل فرجام خواهی در...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1399/12/27

رای وحدت رویه شماره 805 رای وحدت رویه شماره ۸۰۵

رای وحدت رویه شماره 805

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1399/12/25

رای وحدت رویه شماره 806 رای وحدت رویه شماره ۸۰۶

رای وحدت رویه شماره 806

در موارد مشمول ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش بینی شده است اما با...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1399/12/25

رای وحدت رویه شماره 804 رای وحدت رویه شماره ۸۰۴

رای وحدت رویه شماره 804

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار «وارد کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه

1399/12/10

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM