آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده ۱ آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده 1- وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد سمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه ای که از طرف وزارت دادگستری معین می شود به طریق امانت نگاهداری نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده ۲ آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده 2- اشخاصی که بخواهند وصیت نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل های مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستری مجاز باشد امانت گذارند.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده ۳ آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده 3- اتباع دولت ایران در خارجه می توانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران می توانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده ۴ آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده 4- ترتیب امانت گذاردن وصیت نامه سری در هر یک از محل های نامبرده کنسولگری و استرداد آن به طریقی است که برای امانت گذاردن اسناد رسمی و استرداد آن ها در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسناد برای مسئول دفتر مقرر است به عهده متصدی یکی از محل های نامبرده که...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده ۵ آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی

ماده 5- هر یک از محل های مذکور که وصیت نامه سری به آنجا سپرده شده مکلف است به طریقی که در قانون امور حسبی مقرر است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت نامه را به دادگاه بخش که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM