ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از: الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 2- اعمال زیر در حکم « قاچاق انسان» محسوب می شود: الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد. ب - عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 3 - چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا موسسات شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 5- چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 6- چنانچه « قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 8- تمامی اشیاء اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر « قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM