آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

    7 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 1ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب 1390ـ که از این پس در این آیین نامه قانون نامیده می شود و این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 2ـ مراجع ذی صلاح موضوع ماده (4) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند: الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص فروش واردات و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 3ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (12) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 4ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (12) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و منتشر نماید

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 5 ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه مهمات قطعات موثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (7) قانون به شرح زیر است: ردیف-نوع سلاح و مهمات-تعداد انبوه-برخی از مصادیق-قطعات موثر-تعداد انبوه از هر قطعه 1 سلاح جنگی سبک خودکار 3 قبضه و بیشتر سلاح کمری کارابینها تفنگهای تهاجمی مسلسل و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ـ 6 جدول تعیین میزان انبوه اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ( ) 13 قانون به شرح زیر است: ردیف مصادیق نمونهها تعداد/مقدار انبوه 1 شوکدهنده (شوکر) چراغ قوهای باتومی کتابی 50 عدد 2 افشانه اشک آور افشانه CS افشانه OC (حاوی عصاره فلفل) 100 عدد 3 مواد منفجره غیرنظامی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 7- علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین نامه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند اظهارنظر کارشناسی نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM