قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

    5 ماده

ماده 1 قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده ۱ قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده 1 ـ هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده ۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده 3 ـ هر کس وسایل مربوط به تاسیسات مذکور در ماده 1 این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و یا با علم به مسروق بودن به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده ۴ قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده 4 ـ در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM