قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 1 ـ به موجب این قانون ورود توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 2 ـ وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید. تبصره ـ مهلت جمع آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می باشد. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۳ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 3 ـ وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفا برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۴ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 4 ـ کلیه دستگاه های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه های منحرف کننده را در جامعه تبیین نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۵ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 5 ـ سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( موسسه رسانه های تصویری) می توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه های ماهواره که مغایر با ارزش های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۶ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 6 ـ دستگاه های صدا و سیما پست و تلگراف و تلفن و سازمان های وابسته از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده ها تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۷ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 7 ـ دستگاه ها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۸ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 8 ـ واردکنندگان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 9 ـ استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می گردند. الف ـ حمل نگهداری نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۱۰ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 10 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم های حقوقی و بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند. تبصره ـ نشر آگهی...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده ۱۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 11 ـ دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM