قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

ماده ۱ قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

ماده واحده ـ اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور بشود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM