لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید

ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید

ماده واحده ـ هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2 سال تا ده سال و...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM