ماده 1 قانون شکار و صید

ماده ۱ قانون شکار و صید

ماده 1 ـ برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می شود. (اصلاحی 30/10/1353) سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون شکار و صید

ماده ۲ قانون شکار و صید

ماده 2 ـ به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 30/10/1353 لغو شده است

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون شکار و صید

ماده ۳ قانون شکار و صید

ماده 3 ـ شورای عالی دارای وظائف و اختیارات زیر است: الف ـ تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان. ب ـ تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی. (اصلاحی 30/10/1353) پ ـ تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون شکار و صید

ماده ۴ قانون شکار و صید

ماده 4 ـ مصوبات شورای عالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء است. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را به وسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون شکار و صید

ماده ۵ قانون شکار و صید

ماده 5 ـ به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 30/10/1353 لغو شده است.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون شکار و صید

ماده ۶ قانون شکار و صید

ماده 6 ـ وظائف سازمان به قرار زیر است: الف ـ اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون. ب ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون. پ ـ حفظ و نگاهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون شکار و صید

ماده ۷ قانون شکار و صید

ماده 7 ـ خرید و فروش تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون شکار و صید

ماده ۸ قانون شکار و صید

ماده 8 ـ سازمان می تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید: (اصلاحی 25/9/1375) الف ـ جمع آوری نمونه های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای تندیس آرایی. ب ـ دفع آن...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون شکار و صید

ماده ۹ قانون شکار و صید

ماده 9 ـ چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد مزارع و باغها وارد می شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون شکار و صید

ماده ۱۰ قانون شکار و صید

ماده 10 ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار (000/100) تا یک میلیون (000/000/1) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود: (اصلاحی 25/9/1375) الف ـ شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه. ب ـ شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون شکار و صید

ماده ۱۱ قانون شکار و صید

ماده 11 ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می شود: (اصلاحی 25/9/1375) الف ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر. ب ـ مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون شکار و صید

ماده ۱۲ قانون شکار و صید

ماده 12 ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال تا هجده میلیون (000/000/18) ریال محکوم می شود: (اصلاحی 25/9/1375) الف ـ شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه. ب ـ شکار و صید...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون شکار و صید

ماده ۱۳ قانون شکار و صید

ماده 13 ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (000/800/1) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می شود: (اصلاحی 25/9/1375) الف ـ شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون شکار و صید

ماده ۱۴ قانون شکار و صید

ماده 14 ـ وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ فشنگ نورافکن دوربین چشمی تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می دهند توسط سازمان توقیف و این...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون شکار و صید

ماده ۱۵ قانون شکار و صید

ماده 15 ـ شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد. (اصلاحی 30/10/1353)

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون شکار و صید

ماده ۱۶ قانون شکار و صید

ماده 16 ـ در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد 11 و 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحی 25/9/1375)

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون شکار و صید

ماده ۱۷ قانون شکار و صید

ماده 17 ـ وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می شود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون شکار و صید

ماده ۱۸ قانون شکار و صید

ماده 18 ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون شکار و صید

ماده ۱۹ قانون شکار و صید

ماده 19 ـ به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب 30/10/1353 لغو شده است.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون شکار و صید

ماده ۲۰ قانون شکار و صید

ماده 20 ـ در صورتی که گزارش مامور سازمان بر خلاف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد. در مواردی که مامور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسوول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM