فقدان مسوولیت کیفری و مدنی ماموران درصورت به کارگیری سلاح در موارد مجاز

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • فقدان مسوولیت کیفری و مدنی ماموران درصورت به کارگیری سلاح در موارد مجاز

    1 ماده

ماده 1 فقدان مسوولیت کیفری و مدنی ماموران درصورت به کارگیری سلاح در موارد مجاز

ماده ۱ فقدان مسوولیت کیفری و مدنی ماموران درصورت به کارگیری سلاح در موارد مجاز

ماموران درصورت به کارگیری سلاح در موارد مجاز بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور نظر به اینکه طبق مادتین 12 و 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در مواقع ضروری مصوب 1373.10.18 اولا مامورینی که در اجرای این قانون با رعایت ضوابط مقرر مرتکب قتل یا جرح و یا خسارت مالی...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM