آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 0 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۰ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

وسیله حفاظت فردی: وسیله ای است که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود. گوشی حفاظتی: نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که با قرارگیری در روی گوش و پوشاندن لاله آن از رسیدن امواج صوتی بالاتر از حد مجاز به گوش...

مشاهده متن ماده

ماده 1 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 1 ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 2 ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۳ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 3 ـ کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۴ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 4 کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی را در شرایط مطلوب نگهداری نموده و در جایی قرار دهد که دسترسی سریع به آنها ـ امکان پذیر باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۵ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 5 ـ کارفرما مکلف به جمع آوری و معدوم نمودن وسایل حفاظت فردی معیوب مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشته می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۶ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 6 ـ کارفرما باید بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۷ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 7 ـ کارفرما مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به وسایل حفاظت فردی را اعم از نوع وسایل زمان تحویل مکان مورد استفاده و عیوب احتمالی ناشی از مصرف را ثبت و نگهداری نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 8 کارگر موظف است با توجه به آموزش های ارائه شده از وسایل حفاظت فردی خود مراقبت نظافت و استفاده صحیح نماید. عدم رعایت موارد مذکور قصور در انجام وظیفه محسوب می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۹ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 9 کارگر موظف است در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا ایراد در وسیله حفاظت فردی مراتب را به سرپرست مربوطه گزارش دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۰ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 10 ـ در اجرای ماده 90 قانون کار جمهوری اسلامی ایران وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در کارگاه ها باید مطابق با استاندارد ملی یا سایر استانداردهای مورد قبول که به تائید وزارت کار و امور اجتماعی و بر حسب مورد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۲ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 12 ـ جنس کلیه وسایل حفاظت فردی باید به گونه ای باشد که شرایط محیطی تغییری در خصوصیات و کارایی آنها ایجاد نکند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۳ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 13 ـ جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردی که در تماس مستقیم با پوست بدن هستند باید به گونه ای باشد که موجب تحریک و حساسیت پوست نگردد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۴ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 14 ـ وسایل حفاظت فردی که در اختیار کارگران قرار می گیرد باید متناسب با نوع کار بوده و سالم بهداشتی تمیز کامل و آماده استفاده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۵ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 15 ـ اطلاعات مشروحه ذیل می بایست بر روی تمامی وسایل حفاظت فردی به گونه ای پایدار نشانه گذاری گردد و به وضوح قابل رویت باشد: الف ـ نام یا علامت مشخصه کارخانه سازنده ب ـ نام کشور سازنده ج ـ سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضاء د ـ نوع کاربرد ه ـ استانداردی که بر...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۶ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 16 ـ روش استفاده و یا هر نوع اطلاعات مورد نیاز مصرف کننده وسایل حفاظت فردی می بایست به همراه محصول ارائه گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۷ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 17 ـ وسایل حفاظت فردی باید براحتی قابل استفاده بوده و ضمن تامین ایمنی کامل نباید مانع انجام کار گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده ۱۸ آیین نامه موضوع ماده 85 قانون کار - وسایل حفاظت فردی

ماده 18 ـ در محیط هایی که به لحاظ تجمع بارهای الکتریسیته ساکن احتمال اشتعال و یا انفجار وجود دارد استفاده از وسایل حفاظت فردی ضدالکتریسیته ساکن الزامی است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM