ماده 1 قانون شهرداری

ماده ۱ قانون شهرداری

ماده 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد. تبصره 1 - در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون شهرداری

ماده ۲ قانون شهرداری

ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون شهرداری

ماده ۳ قانون شهرداری

ماده 3 - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون شهرداری

ماده ۴ قانون شهرداری

ماده 4 - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیما و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون شهرداری

ماده ۷ قانون شهرداری

ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهر ها بدین ترتیب تعیین می شود: (اصلاحی 27/11/1345) تهران سی نفر. شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر. شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر. شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر. ...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون شهرداری

ماده ۸ قانون شهرداری

ماده 8 - انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد: 1 - تابعیت ایران 2 - داشتن هیجده سال تمام سن (اصلاحی 15/04/1355) 3 - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصا در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محل سکنی...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون شهرداری

ماده ۹ قانون شهرداری

ماده 9 - انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد: 1 - تابعیت ایران. 2 - داشتن 25 سال تمام سن (اصلاحی 15/04/1355) 3 - توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی. 4 - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد. 5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. 6 - محجور نبودن و عدم محکومیت به...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون شهرداری

ماده ۱۰ قانون شهرداری

ماده 10 - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند: بند 1 - نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه روسای ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها همچنین...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون شهرداری

ماده ۱۱ قانون شهرداری

ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند: پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون شهرداری

ماده ۱۲ قانون شهرداری

ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده ( مذکور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون شهرداری

ماده ۱۳ قانون شهرداری

ماده 13 - یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد. تبصره - در شهرهایی که به حوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می تواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون شهرداری

ماده ۱۴ قانون شهرداری

ماده 14 - فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می رسانند. داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون شهرداری

ماده ۱۵ قانون شهرداری

ماده 15 - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و رییس...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون شهرداری

ماده ۱۶ قانون شهرداری

ماده 16 - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند.. (اصلاحی 15/04/1355)

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون شهرداری

ماده ۱۷ قانون شهرداری

ماده 17 - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می شوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود و نوشتن صورتجلسات...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون شهرداری

ماده ۱۸ قانون شهرداری

ماده 18 - انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون شهرداری

ماده ۱۹ قانون شهرداری

ماده 19 - به منظور اخذ رای و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند. اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت و امکانات...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون شهرداری

ماده ۲۰ قانون شهرداری

ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM