قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده1ـ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان تجدید بنا تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند. تبصره ـ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده2ـ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند: 1ـ وزارتخانه ها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی غیردولتی شهرداریها بانکها و موسسات عام المنفعه و نیز...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده3ـ وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید. تبصره1ـ زمانبندی شرایط و ترتیب صدور تمدید تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده4ـ تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد: الف ـ حوادث و بیماریها. ب ـ غرامت دستمزد. ج ـ ازکارافتادگی. د ـ بازنشستگی. هـ ـ فوت. تبصره ـ افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند (الف ) این ماده طبق...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده5 ـ درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده6 ـ حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی مصوب1354 برای کارگران تعیین می شود. تبصره ـ دولت مکلف است معادل سه درصد (3%) ماخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۷ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده7ـ بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می نماید پرداخت نماید. تبصره ـ درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۸ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده8 ـ نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده9ـ چگونگی استفاده از خدمات درمانی مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار تعیین درصد ازکارافتادگی چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کار شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده10ـ مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند: 1ـ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن. 2ـ داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه. تبصره ـ میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی تعیین...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده11ـ شرایط بیمه شده متوفی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده12ـ درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می باشد سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن ) هزینه های مربوط را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده13ـ کلیه وزارتخانه ها دستگاهها نهادها شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده14ـ از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM