قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

ماده ۱ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود. در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف است به...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM