آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

    6 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ تالاب: مطابق بند «1» ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق لجن زارها و آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلـخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می شود و از جمله شامل...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 2ـ عرض حریم تالابها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه ای به عرض 150متر است که بلافاصله بعد از حدبستر تعیین می گردد. تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالابها و دریاچه های...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 3ـ وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبـت به تهیه نقشه حدبستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و علامت گذاری حدحریم ظرف سه ماه اقدام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 4ـ دریاچه های احداثی پشت سدها و مخزن و تاسیسات آبی و کانالهای عمومی از موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها ـ مصوب 1344 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361ـ و سایر قوانین مربوط خواهدبود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 5 ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 6 ـ به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاههای موضوع این آیین نامه دستگاههای یادشده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیئت وزیران گزارش نمایند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM