لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده1ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر میادین بزرگراهها پارکها بوستانها باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط...

مشاهده متن ماده

ماده 2 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۲ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 2 ـ شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند طرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد. تبصره ـ شهرداریها مکلفند درختان معابر میادین...

مشاهده متن ماده

ماده 3 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۳ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 3 ـ ماموران شهرداریها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 4 ـ از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط. تبصره1ـ تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر...

مشاهده متن ماده

ماده 5 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۵ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 5 ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن ـ جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

مشاهده متن ماده

ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 6 ـ هرکس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که...

مشاهده متن ماده

ماده 7 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 7 ـ گزارش ماموران شهرداریهای مامور اجرای این قانون که قبلا با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

مشاهده متن ماده

ماده 8 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۸ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 8 ـ هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالما جرایم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر این که در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM