قانون اجاره 1376

ق ر م م 1376

قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ق.ر.م.م 1376

قانون موجر و مستاجر 1376

قانون مستاجر 1376

قانون سرقفلی

قانون حق و کسب و پیشه

سرقفلی

ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 1 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری محل کسب و پیشه اماکن آموزشی خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 2 ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 3 ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 4 ـ در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 5 ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 6 ـ هرگاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی بعنوان...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد. تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 11 ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 12 ـ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 13 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM