آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب 1390ـ ب ـ نمایندگی: سفارتخانه ها و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ج ـ ماموران اعزامی: مستخدمین رسمی دولت که با رعایت قوانین و مقررات...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 2ـ وزارت امور خارجه در راستای سیاست های توسعه روابط اقتصادی ظرفیت های روابط خارجی و توانمندی های سیاسی و کارشناسی نمایندگی ها را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه های اولویت دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند: الف ـ تسهیل برگزاری همایش های داخلی...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 3ـ در راستای تحقق اهداف قانون وزارت امور خارجه مامورانی با تخصص ها و صلاحیت های مرتبط که از دستگاه های اجرایی ذی ربط معرفی می گردند به کشورهای هدف اعزام می نماید. اولویت بندی دستگاه های اجرایی جهت اعزام نماینده و دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت شرح وظایف نحوه گزارش دهی ساز و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 4ـ دستگاه های اجرایی و اتاق ها موظفند هر ساله اولویت های خود در حوزه های تولیدات مشارکتی جذب سرمایه جذب گردشگر صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 5 ـ به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی تجاری خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی ها دستگاه های...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 6 ـ وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه های ذی ربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه گذاران فعالان اقتصادی و تجاری گردشگران ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 7ـ وزارت امور خارجه و اتاق ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل موثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 8 ـ وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی سازمان های منطقه ای فرامنطقه ای و موسسات وابسته به منظور تحقق درخواست های اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی و اتاق ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 9ـ وزارت امور خارجه موظف است شاخص های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی ها متناسب با وظایف و ماموریت های تعیین شده در این آیین نامه را به گونه ای تدوین نماید که شاخص های فوق در فرایند ارزیابی نمایندگی ها لحاظ گردد. تبصره ـ شاخص های اختصاصی مزبور با پیشنهاد وزارت امور...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 10ـ در راستای هماهنگی و اجرای مواد (3) (4) (5) (8) و (9) این آیین نامه کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و نمایندگان تام الاختیار اتاق ها در سطح رییس یا یکی از نواب به...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 11ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM