آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

    9 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب 1390ـ ب ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت معدن و...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 2ـ به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمایند و بر...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 4ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند به صورت روزانه هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 5 ـ سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 6 ـ مکان های یادشده صرفا برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره برداری دیگر ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 7ـ شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستاجر سلب نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 8 ـ به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد: الف ـ فرمانداری (رئیس) ب ـ صنعت معدن و تجارت (دبیر) ج ـ شهرداری د ـ شورای اسلامی شهر هـ ـ جهاد کشاورزی و ـ اتاق اصناف ز ـ تعاون کار و...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 9ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM