آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

    22 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 1ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود: الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/8/1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ب ـ دادگـاه: شعبه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 2ـ هیات تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می شود. تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده 6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیات های تشخیص می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 3ـ هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 4ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند تا در صورت موافقت با ترکیب مشابه مذکور در ماده 2 این آیین نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 5 ـ هیات تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره3 ماده 6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون شروع به رسیدگی می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 6 ـ هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده. ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین. ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده 5 قانون هستند. د ـ بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 7ـ هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد. تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 8 ـ در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می تواند شخصا حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 9ـ جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رای موافق معتبر است. تبصره1ـ در صورت تساوی آراء نظری که قاضی ـ عضو هیات ـ با آن موافق است مناط اعتبار می باشد. تبصره2ـ موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 10ـ هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 11ـ گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون اعم از حقیقی یا حقوقی نوع تخلف زمان و مکان وقوع تخلف دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 12ـ دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات کشور سازمان حسابرسی دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان های تابعه...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 13ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده 6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است. تبصره ـ رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 14ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده های واصله از هیات های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رای می کند. رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 15ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه دبیر هیات تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تایید رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 16ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی تامین و پرداخت می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 17ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد: الف ـ انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات. ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص. ج ـ اعلام محرومیت های مقرر در بند 2 ماده 5 قانون به مراجع و دستگاه های ذی ربط. د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضایی...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 18ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید. ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن. ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف. ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن). ـ نوع تخلف. ـ زمان و...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 19ـ در اجرای بند 2 قسمت ب ماده 5 قانون دادستان ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 20ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری خدمات بازرگانی انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل های حرفه ای صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM