آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 1 ـ به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه های موجود و ادامه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۲ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 2 ـ پس از تشکیل پرونده مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (1) این آیین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن مدارک به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید. هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۳ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 3 ـ کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می شود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 4 ـ کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجددا رسیدگی و عنداللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۵ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 5 ـ اعضاء کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه به وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از: 1 ـ یک نفر کارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی. 2 ـ یک نفر کارشناس کشاورزی کشاورزی...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۶ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 6 ـ کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهار نظر می نماید این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۷ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 7 ـ در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن به عللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می تواند به هزینه و یا مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه ( آزمایشی) طبق اجازه...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۸ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 8 ـ پروانه حفر چاه قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره 4 پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است بنام متقاضی صادر می گردد چنانچه ظرف یک سال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۹ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 9 ـ اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو به وسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیایی مشخص در یک نوبت به...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 10 ـ در مناطق ممنوع ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاه هایی که تا سه قابل قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 11 ـ در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات بجای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن که اولا از آب چاه یا قنات جدید فقط...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 12 ـ صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب و شهرها و شهرک ها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 13 ـ چاه های مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری می باشند و یا چاه هایی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه می تواند بنا به درخواست متقاضی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 14 ـ در مناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاه های موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آن است که محل مورد تقاضا مسکونی بوده مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد به هر حال قدرت منصوبات...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 15 ـ خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزیع عادلانه آب بر اساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقدیم و پرداخت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 16 ـ برای تعمیر و مرمت قنوات و چاه های متروکه و مسلوب المنفعه یا چاه ها و قنواتی که عملا غیر قابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ می شود و در صورت صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 17 ـ کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می نمایند باید از فارغ التحصیلان رشته های آب شناسی ( آبهای زیرزمینی) زمین شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ التحصیلان رشته های آبیاری اقتصاد آب و کشاورزی لااقل با سه...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 18 ـ کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع می شود نهایت دقت را به کار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 19 ـ تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمانها و یا شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولیک محل و مقدار بهره برداری مجاز تعیین و اعلام می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی فصل دوم ـ قانون توزیع عادلانه آب

ماده 20 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب حرفه آنها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمی باشند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM