آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

    15 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 1ـ وزارت کشاورزی در اجرای ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب با توجه به امکانات خود و اولویتهای هر منطقه به منظور اطلاع کلیه حقابه داران یا مصرف کنندگان آب از منابع سطحی و مراجعه آنان برای تشکیل پرونده منطقه به منطقه آگهی لازم را در روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 2ـ در آگهی موضوع ماده فوق باید محل و نشانی تسلیم مدارک و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسلیم آنها برای تشکیل پرونده و اثرات عدم مراجعه حقابه داران و مصرف کنندگان ذکر شود.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 3 ـ حقابه داران و مصرف کنندگان باید پس از انتشار آگهی و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه هائی که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان قرار می گیرد همراه با مدارک مثبته مالکیت یا دلائل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره برداری و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 4 ـ فرمهای دریافتی به ترتیب تاریخ وصول شماره گذاری و در دفتر مخصوصی ثبت و از جهت کامل بودن مدارک مورد رسیدگی ادارات کشاورزی محل قرار می گیرد و چنانچه نواقصی ملاحظه شود برای رفع نقص مراتب به ذینفع اعلام و پس از تکمیل مدارک پرونده امر به هیات سه نفری مربوطه تسلیم می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 5 ـ هیات های سه نفری طبق مفاد آیین نامه مربوط به تشکیل هیات های سه نفری و پنج نفری و با مراجعه به کلیه سوابق و اطلاعات و نتایج رسیدگی ها و در صورت ضرورت پس از تحقیقات و معاینه محلی مبادرت به صدور رای خواهند کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 6 ـ پس از صدور رای از طرف هیات سه نفری و ابلاغ آن چنانچه حقابه دار یا مصرف کننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آیین نامه تشکیل هیات های سه نفری و پنج نفری تسلیم ننمود وزارت کشاورزی نسبت به صدور پروانه های مصرف معقول آب کشاورزی اقدام خواهد نمود. تبصره ـ آراء صادره توسط...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 7 ـ پروانه های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم و با توجه به اولویت مصارف زیر تعیین و صادر می گردد. الف ـ آب مشروب. ب ـ آب باغهای موجود در تاریخ تصویب این آیین نامه ( درختان مثمر و صنعتی) ج ـ آب زراعتی و دامپروری د ـ آب مصارف صنعتی. ه‍ ـ سایر مصارف. ...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 8 ـ پروانه های مصرف معقول آب کشاورزی طبق نمونه (1) پیوست توسط وزارت کشاورزی و پروانه های مصرف معقول آب صنعت و شرب طبق نمونه (2) پیوست توسط وزارت نیرو صادر و به ذینفع تسلیم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 9 ـ پروانه مصرف معقول با ذکر کامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصی ثبت و به عنوان نسخ اصلی پروانه های مصرف معقول حسب مورد در اداره کشاورزی محل یا شرکت آب منطقه ای مربوطه نگهداری خواهد شد. در موارد اختلاف و استعلام این دفاتر قابل استفاده می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 10 ـ در مناطقی که حقابه داران یا مصرف کنندگان آب پس از انتشار آگهی موضوع ماده یک در مهلت مقرر اقدامی در مورد ارائه اطلاعات ننمایند حسب مورد ادارات کشاورزی در ارتباط با مصارف کشاورزی و سازمانهای آب منطقه در رابطه با سایر مصارف مکلفند با برنامه ریزی مشخصی نسبت جمع آوری...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 11 ـ وزارتین کشاورزی و نیرو تسهیلات ممکن را برای تحویل مقدار آب مندرج در پروانه معقول به صاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسب ترین شیوه آبیاری به منظور جلوگیری از تلفات و بالا بردن بازده آبیاری فراهم خواهند آورد. تبصره ـ در مواقع کم آبی در صورت ضرورت اعمال بند ( ز)...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 12 ـ در اجرای تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد بند ب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تغییرات وظائف وزارت نیرو کلیه تجهیزات ماشین آلات پرسنل. بودجه اعتبارات دارایی ها تعهدات و اموال شرکتهای آب منطقه ای در آن قسمت که مربوط به اجرای تبصره فوق می باشند از...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 13 ـ وزارتین نیرو و کشاورزی موظفند متناسب با وظایف مقرر در این آیین نامه تشکیلات مورد نیاز را برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 14 ـ اجرای دستورات وزارتین نیرو و کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد این آیین نامه به موجب ماده 31 قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به عهده مامورین شهربانی ژاندارمری و سایر قوای انتظامی می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 15 ـ هر کس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نماید حسب مورد وزارتین نیرو و کشاورزی پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظیم و برای تعقیب متخلف طبق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب به دادسرای محل ارسال می دارند و پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری می نمایند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM