قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 1 ـ تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است: 1 ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. 2 ـ بوته جنگلی ـ رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 2 ـ حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است. تبصره ـ جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 3 ـ بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 4 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد: 1 ـ بهره برداری از درختان گردو. 2 ـ استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 5 ـ آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی می باشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می نماید حمل شود. تبدیل گرده بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود سازمان...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 6 ـ قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابانها در مناطق روستایی باید بدوا به وسیله مامورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 7 ـ در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 8 ـ پروانه بهره برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده می شود باید در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد. تبصره ـ در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 9 ـ درختانی که اجازه بهره برداری آنها داده می شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شود. تبصره ـ درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 10 ـ مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 11 ـ مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می شود از جنگل خارج کند.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 12 ـ در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می تواند اجرای طرح را...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 13 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنج سال...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 14 ـ مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرحهایی که مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 15 ـ سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد. 1 ـ برای...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 15 مکرر ـ وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دریافت کند: (الحاقی 20/01/1348) 1 ـ برای هر راس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال. 2 ـ برای هر راس گوسفند میش بره...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 16 ـ عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد. تبصره 1 ـ ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 17 ـ در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغال هایی که راسا از جنگلهای...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM