ق ت آ

قانون تملک آپارتمانها

تملک آپارتمان ها

ق.ت.آ

قانون تملک آپارتمان ها

قانون آپارتمان ها

قانون تملک

قانون ساختمان

قانون تملک ساختمان

تملک ساختمان ها

ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 1 - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 2 - قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 5 - انواع شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۷ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۸ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 9 - هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 10 - هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 10 مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 11 - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال اجاره رهن صلح هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 13- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 14- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسوول جبران...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها

ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی 11/03/1376)

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM