آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

    22 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ ب ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پ ـ شهرداری: شهرداریهای سراسر کشور ت ـ پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 2ـ فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 3ـ شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعملهای سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 4ـ شرکت یا موسسه برون شهری صرفا مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند: الف ـ گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری ب ـ گواهی طی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین ابلاغی از سوی...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 5 ـ شرکت یا موسسه موظف به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارایه سایر خدمات صرفا برای وسایل نقلیه ای است که از نظر فنی کاملا سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها فرمان اتصال در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 6 ـ شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نماید: الف ـ جعبه کمکهای اولیه درمانی ب ـ علایم ایمنی و هشداردهنده موردنیاز از جمله مثلث شبرنگ پ ـ تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 7ـ رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه روز است راننده کمکی پیش بینی نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 8 ـ شرکت یا موسسه برون شهری کالا صرفا مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 9ـ شرکت یا موسسه برون شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را در خصوص حمل و نقل جاده ای مسافر از قبیل نرخ گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی استفاده از صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام نحوه تهیه تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری سرویس دهی ارایه...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 10ـ اخذ هرگونه وجه از رانندگان مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا موسسه برون شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش بینی شده یا می شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 11ـ شرکـت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط در خصوص تردد ایمن وسیله نقلیه در جاده ها از قبیل مقررات حمل بار در راههای کشور دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه و دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیکی در راههای کشور و همچنین آیین نامه حمل و نقل...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 12ـ رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه برون شهری در خصوص عدم رعایت این آیین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 13ـ در صورت احراز وقوع تخلف مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (12) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه ذی ربط برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف شرکت یا موسسه برون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 14ـ به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آیین نامه توسط شرکت یا موسسه برون شهری سازمان می تواند تحقیقات و بررسیهای لازم را به عمل آورد و رانندگان شرکت یا موسسه برون شهری و سایر دستگاههای مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 15ـ برنامه ریزی ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده های کشور و چگونگی ارایه خدمات و صدور تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یاد شده صرفا بر عهده سازمان می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 16ـ شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 17ـ فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 18ـ شرکت یا موسسه درون شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشور در خصوص تاسیس و بهره برداری ضوابط شهرداری در خصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس دهی سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل های مجاز حرکت و توقف وسیله نقلیه و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص نرخهای مربوط...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 19ـ دارا بودن مدارک مذکور در ماده (4) این آیین نامه در مورد رانندگان شرکت یا موسسه درون شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع مواد (5) و (6) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است. تبصره ـ شرکت یا موسسه درون شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور در...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 20ـ رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه درون شهری در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آیین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM