ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 1 - در هر حوزه ی ابتدایی به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا دایره ی ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دایره ی ثبت دارای شعبی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا تر و صاحبان دفا تر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 6 - برای رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۷ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 7 - دفا تر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۸ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 8 - مراجعه به دفا تر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 9 - در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ی ثبت وزارت عدلیه حوزه ی هر اداره یا دایره ی ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه ی اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله ی اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده ؛ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ی ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه ی...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 12 - نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 14 - تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره ی املاک مطابق نظامنامه ی وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود به وسیله ی اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود. به...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 15 - اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 16 - هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه (دعوا) نماید. عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ی ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 17 - هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ی ثبت تسلیم نماید والا...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 18 - در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 18 مکرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هر گاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود: 1- در مورد اول دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM