ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 1 ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۲ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 2 ـ کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 3 ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۴ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 4 ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. درصورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی تهران...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۵ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 5 ـ اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۶ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 6 ـ در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امورخارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 7 ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۸ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 8 ـ شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 9 ـ برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد. در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود 1 ـ اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند. 2 ـ نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود. 3 ـ اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 10 ـ حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می شود: الف ـ حق الثبت شرکتها و موسسات تجاری (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28/08/1346 قانون ثبت شرکتها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود (مصوب 7/03/1376) 1 ـ تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۱۱ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 11 ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده ۱۲ قانون راجع به ثبت شرکت ها

ماده 12 ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ واین قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM