نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 1 ـ برای ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شرکتهای ایرانی که باید در تهران ثبت شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکتها تشکیل خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۲ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 2- مهلتی که برای تقاضای ثبت شرکتهای خارجی داده می شود از قرار ذیل است : 1 ـ نسبت به شرکتهای خارجی که در تاریخ اجرای این نظامنامه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاری یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهرماه 1310 و این مهلت ممکن است مطابق ماده 5 قانون ثبت...

مشاهده متن ماده

ماده 3 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۳ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 3 ـ ثبت کلیه شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در دایره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۴ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 4 ـ اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا به توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۵ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 5 ـ برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است 1 ـ اظهارنامه ثبت. 2 ـ یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت. 3 ـ یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آنها. تبصره...

مشاهده متن ماده

ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 6 ـ اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد 1 ـ نام کامل شرکت. 2 ـ نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره. 3 ـ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن. 4 ـ تابعیت شرکت. 5 ـ مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا. 6 ـ آخرین بیلان شرکت مشروط بر این که قوانین...

مشاهده متن ماده

ماده 7 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۷ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 7 ـ سواد اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان وهمچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند تصدیق گردد. امضای آن شخص یا اشخاص باید...

مشاهده متن ماده

ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 8 ـ برای ثبت شعبه هر شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است 1 ـ اظهارنامه ثبت به فارسی. 2 ـ سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران. 3 ـ سواد مصدق از اختیار (نامه ) نماینده که مدیر شعبه است. تبصره ـ ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت...

مشاهده متن ماده

ماده 9 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۹ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 9 ـ اگر علاوه بر نماینده یا نمایندگانی که اسم آنها مطابق ماده 6 با خود شرکت ثبت شده و یا نمایندگانی که مدیریت شعبه را داشته و اسم آنها مطابق ماده 8 در موقع ثبت شعبه به ثبت رسیده است شرکت خارجی در ایران نمایندگانی داشته باشد که حق امضا از طرف آن دارند اسم نمایندگان مزبور نیز...

مشاهده متن ماده

ماده 10 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۰ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 10 ـ هرگاه یکی از نکات مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 10 و 11 ماده شش تغییر یابد این تغییر نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۱ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 11 ـ اگر شعبه جدیدی تاسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود تاسیس شعب و یا تعیین نمایندگان مزبور نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود.

مشاهده متن ماده

ماده 12 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۲ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 12 ـ اگر نماینده عمده شرکت در ایران تغییر یابد قائم مقام از برای ثبت سمت خود باید اسناد ذیل را به دایره ثبت شرکتها تقدیم کند 1 ـ اظهارنامه به زبان فارسی که شخصا امضا کرده باشد. 2 ـ سواد اختیارنامه مطابق ماده 7.

مشاهده متن ماده

ماده 13 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۳ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 13 ـ کلیه اوراقی که مطابق مواد فوق لازم است به تقاضانامه ها منضم گردد باید به فارسی تهیه شده و یا یک ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه آن شود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۴ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 14 ـ در دایره ثبت شرکتها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکتهای خارجی خواهد بود و شرکتهای مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۵ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 15 ـ در دفتر مذکور در ماده فوق باید برای ثبت هر شرکت لااقل 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن می گردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق این نظامنامه به ثبت برسد به تدریجی که حاصل می شود ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات مذکوره فوق ثبت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 16 ـ علاوه بر صفحات سفیدی که بر طبق ماده 15 مقرر است برای هر شرکت خارجی باید دوسیه مخصوصی تشکیل داده شود. در دوسیه مزبور برای خود شرکت و هریک از شعب آن در ایران یک لفافه تخصیص داده خواهد شد. اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط می گردد. پس...

مشاهده متن ماده

ماده 17 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۷ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 17 ـ دایره ثبت شرکتها باید برای هر اظهارنامه رسیدی با قید تاریخ وصول اظهارنامه بدهد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۸ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 18 ـ پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبورباید حاوی مراتب ذیل باشد 1 ـ نام کامل شرکت. 2 ـ نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره. 3 ـ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن. 4 ـ تابعیت...

مشاهده متن ماده

ماده 19 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۱۹ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 19 ـ سواد مصدق از تصدیق ثبت هر شعبه شرکت خارجی باید توسط اداره کل ثبت به اداره ثبت اسناد محلی که شعبه در آنجا دایر بوده و یا می شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد سواد مزبور به دفتر محکمه ابتدایی آن محل فرستاده خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده ۲۰ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

ماده 20 ـ در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت شرکتها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید 1 ـ خلاصه اساسنامه شرکت. 2 ـ اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM