لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۱ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 1ـ اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت مطرح...

مشاهده متن ماده

ماده 2 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۲ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 2ـ در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7...

مشاهده متن ماده

ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۳ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 3 ـ هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد: (اصلاحی 18/10/1351) 1 ـ سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است...

مشاهده متن ماده

ماده 4 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۴ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 4ـ دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید...

مشاهده متن ماده

ماده 5 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۵ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 5 ـ دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد. تبصره ـ دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۶ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 6 ـ کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخا موخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز...

مشاهده متن ماده

ماده 7 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده ۷ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده 7ـ کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM