آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۱ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 1 ـ مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۲ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 2 ـ نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۳ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 3 ـ پس از تایید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه بردار ثبت ماموریت می دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۴ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 4 ـ نقشه بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۵ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 5 ـ مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۶ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 6 ـ تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی ( در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۷ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 7 ـ رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 9 ـ در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۱۰ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 10 ـ وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM