دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

    38 ماده

ماده 1 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۱ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

1- در مقدمه صورت مجلس تفکیکی باید شماره پلاک اعم از فرعی و اصلی بخش نوع ملک آدرس کامل محل وقوع ملک شماره ثبت و صفحه دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت نام و نام خانوادگی مندرج در سند مالکیت ضمن تطبیق با دفتر املاک و در صورت انتقال رسمی مشخصات آخرین خریدار و شماره سند انتقال قید...

مشاهده متن ماده

ماده 1 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۱ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه با گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیر صالح حق تسلیم درخواست را ندارند.

مشاهده متن ماده

ماده 2 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۲ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

2- تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد. در صورتی که گواهی مذکور با وضع حال منطبق باشد قید مدت اعتبار در گواهی و انقضای مدت آن مانع عملیات تفکیکی نخواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 2 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۲ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

2- متصدی دفتر اوقات که با مسئولیت رئیس واحد ثبتی از بین کارمندان شاغل و مجرب و مورد اعتماد تعیین می گردد مکلف است با رعایت دقیق نوبت و مراعات کامل حق تقدم پس از تعیین وقت بازدید و ثبت آن در دفتر فیش مربوطه را صادر و به متقاضی تسلیم نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 3 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۳ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

3- ضوابط تفکیک آپارتمان ها به ویژه رئوس آن و همچنین مدارک لازم برای امر تفکیک آپارتمان به نحوی که برای مراجعین قابل درک باشد اجماعا از طریق تابلو اعلانات واحد ثبتی به آگاهی مراجعین برسد و رعایت نوبت براساس زمان مراجعه مردم جزء اصول مسلم قرار گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۴ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

4- قسمت های اشتراکی با ذکر نوع و مساحت آن ها و به دنبال آن قسمت های اختصاصی با ذکر تعداد آن ها به ترتیب اول آپارتمان ها دوم انباری ها سوم پارکینگ ها با حدود و مشخصات و مساحت و حقوق ارتفاقی تعریف گردد و تعداد کل آپارتمان های مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمان های هر طبقه قید...

مشاهده متن ماده

ماده 4 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۴ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

4- متصدی دفتر اوقات یک روز قبل از موعد تعیین شده پرونده ها را از بایگانی اخذ به ضمیمه درخواست های واصله نزد مسئول اداره ارسال می دارد تا با توجه به نوبت و متناسب با حجم کار نسبت به تعیین نماینده و نقشه بردار اقدام و پرونده ها را ارجاع دهد و نام و نام خانوادگی و سمت متصدیان اقدام...

مشاهده متن ماده

ماده 5 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۵ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

5- حیاط حیاط خلوت درز انقطاع محل عبور کانال کولر و لوله بخاری داخل فضای آپارتمان جزء مشاعات محسوب است و مساحت آن ها جزء مساحت آپارتمان اختصاصی محاسبه نمی شود و در بخش مشاعات ذکر می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۵ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

5- متصدی تعیین وقت هنگام بررسی تقاضا با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و اداری و تجاری قید شده در پایان کار حتی المقدور تعداد پرونده متناسب برای یک روزکاری در نظر بگیرد که انجام نقشه برداری آن ها میسر باشد و با توجه به مشکل ایاب و ذهاب و امر ترافیک به ویژه در کلان شهرها موجب...

مشاهده متن ماده

ماده 6 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

6- نماینده و نقشه بردار پس از بازدید از محل وقوع ساختمان و تطبیق محدوده پلاک ثبتی و گواهی پایان کار صادره با وضع موجود محل چنان چه مانعی برای انجام تقاضا نباشد نسبت به نقشه برداری ساختمان در همان روز اقدام نماید. در صورتی که به دلیل کثرت واحدهای آپارتمانی نیاز به زمان بیشتری...

مشاهده متن ماده

ماده 7 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

7- در ساختمان هایی که دیوار فاصل آن ها طبق سوابق ثبتی مشترک است و بعدا در اثر تخریب و نوسازی هرساختمان تبدیل به یک مجموعه از آپارتمان ها گردیده و برای هر مجموعه دیوار جداگانه احداث شده در صورت عدم دسترسی به مالک مجاور جهت اصلاح حد فاصل با احــراز عــدم تجاوز به یکدیگر و تضـییع...

مشاهده متن ماده

ماده 7 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

7- نماینده یا نقشه بردار ثبت حق ندارد به هیچ علتی موجب بایگانی شدن پرونده قبل از ختم عملیات تفکیکی گردد مگر این که گزارش کار را تهیه و تسلیم نموده مسئول اداره دستور کتبی دائر بر بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید و بایگانی شدن پرونده به دلائل غیر موجه مسئولیت شدید خواهد بود

مشاهده متن ماده

ماده 8 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۸ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

8- هرگاه در گواهی پایان کار قید شود که مورد تفکیک دارای عقب نشینی است هر چند زمان آن تعیین نشده باشد باید مقدار اصلاحی آتی مطابق گواهی پایان کار در نقشه ترسیمی منعکس و در صورت مجلس تفکیکی و سند انتقال و سند مالکیت قید گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۸ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

8- همکاران نقشه بردار باید در موقع برداشت و تعیین طول ابعاد مفروزات ساختمان نهایت دقت را در اندازه گیری ها نموده به ویژه از لحاظ محاسبه مساحت از هرگونه بی دقتی و مسامحه در این مورد که موجب تضییع حق مالک یا مالکین آپارتمان ها و یا خریداران بعدی خواهد شد پرهیز نمایند. مسئولین...

مشاهده متن ماده

ماده 9 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۹ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

9-1 در مواردی که طول اضلاع و مساحت ملک مورد تفکیک به علت ایجاد پخ و عقب نشینی است هر چند زمان آن تعیین نشده باشد باید مقدار اصلاحی آتی مطابق گواهی پایان کار در نقشه ترسیمی منعکس و در صورت مجلس تفکیکی و سند انتقال و سند مالکیت قید گردد. 9-2 در مواردی که طول اضلاع و مساحت ملک...

مشاهده متن ماده

ماده 10 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۱۰ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

10- هرچند امکان دسترسی تمام مالکین آپارتمان ها به بام و حیاط که جزء مشترکات می باشد ضروری است لکن با توجه به این که ادارات ثبت اسناد و املاک طبق گواهی پایان کار صادره از شهرداری ها مبادرت به انجام تفکیک می نماید عدم دسترسی بعضی از آپارتمان ها به بام وحیاط مانع از تفکیک نمی باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 11 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۱۱ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

11- راه پله ای که منحصرا مورد استفاده یک آپارتمان است چنان چه عملا جزء محدوده آپارتمان باشد و محصور ودرب آن در راه پله مشاعی باز شود به نحوی که بتوان حدود آن را جزء محدوده آپارتمان محسوب و تعریف نمود و در پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مساحت آن جزء آپارتمان قید شده باشد جزء...

مشاهده متن ماده

ماده 12 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

ماده ۱۲ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها (14219.41.1– 1382.05.20) منضم به بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل

12- واحدی که در زیر پله احداث شده درصورتی می توان به عنوان واحد مستقل درصورت مجلس تفکیکی ذکر نموده که در گواهی پایان کار به عنوان یک واحد منظور شده باشد در غیر این صورت پس از استعلام و تایید شهرداری می توان اقدام نمود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM