قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

ماده ۱ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره ـ صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیر عامل سازمان...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM