قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

ماده ۱ قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی

ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM