ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 1 ـ این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 2 ـ الف ـ «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می شود. ب ـ «اصل ساز» (Originator): منشا اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 3 ـ در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۴ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 4 ـ در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 5 ـ هرگونه تغییر در تولید ارسال دریافت ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 6 ـ هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد «داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف ـ اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. ب ـ فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی. ج ـ اعلام اخطار هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 7 ـ هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 8 ـ هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد: الف ـ اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد. ب ـ داده پیام...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۹ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 9 ـ هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 10 ـ امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف ـ نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد. ب ـ هویت امضاءکننده «داده پیام» را معلوم نماید. ج ـ به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د ـ به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 11 ـ سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 12 ـ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 13 ـ به طورکلی ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 14 ـ کلیه «داده پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم سناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 15 ـ نسبت به «داده پیام» مطمئن سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۶ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 16 ـ هر «داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود مقرون به صحت است.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 17 ـ «ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: الف ـ مورد ارجاع به طور صریح در «داده پیام» معین شود. ب ـ مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد. ج ـ «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. فصل دوم ـ انتساب «داده پیام»

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۸ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 18 ـ در موارد زیر «داده پیام» منسوب به اصل ساز است: الف ـ اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب ـ اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۱۹ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 19 ـ «داده پیام»ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید: الف ـ قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده پیام» همان است که اصل ساز ارسال کرده است ب ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲۰ قانون تجارت الکترونیکی

ماده 20 ـ ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM