قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

ماده 1ـ کلیه ی وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

ماده 2ـ در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM