آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    23 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1ـ اصطلاحات به کار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 3ـ دستگاه های موضوع مواد (2) (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه است به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب با...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 4ـ ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است: الف ـ درخصوص اوراق منتشره که بانی وزارت امور اقتصادی و دارایی است ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. ب ـ در مورد شرکت های دولتی ضامن به پیشنهاد شرکت و تایید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود. تبصره...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 5 ـ بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. تبصره ـ مرجع تایید...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 6 ـ اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 7ـ به منظور اجرای این آیین نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضاء وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد: الف ـ اعضای کارگروه به شرح زیر است: 1ـ نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه) 2ـ نماینده تام الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 8 ـ دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد: الف ـ مشخصات عمومی: 1ـ به کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند. 2ـ هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 10ـ انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است: 1ـ اجاره به شرط تملیک 2ـ اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 11ـ با انتشار اوراق اجاره رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن به بانی است تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 15ـ اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 18ـ برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها و شرکت های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 19ـ مدارک و مستندات موردنیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است: 1ـ مدت و نوع اجاره میزان اجاره بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه گذاران 2ـ گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن 3ـ تاییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM