ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 2- منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 3- ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 4- عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 5- ارائه خدمات در این قانون به استثناءموارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 6- واردات در این قانون ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 7- صادرات در این قانون صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 9- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است : الف ـ در مورد عرضه کالا: 1- تاریخ صورتحساب تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛ 2- در موارد مذکور در تبصره ماده(4) این قانون تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده هرکدام که مقدم باشد یا...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: 1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ 2- دام و طیور زنده آبزیان زنبور عسل و نوغان؛ 3- انواع کود سم بذر و نهال؛ 4- آرد خبازی نان گوشت قند شکر برنج حبوبات و سویا شیر پنیر روغن نباتی و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد. تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 14- ماخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 15- ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید هزینه حمل ونقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. تبصره- ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمت عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1 %) می باشد. تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد: 1- انواع سیگار و محصولات دخانی دوازده درصد (12 %)؛ 2- انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد (20 %).

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 20- مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. تبصره 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM