آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

    16 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 1- سازمان حج و زیارت موظف است در چارچوب سیاستهای مصوب کشور برنامه های لازم را در زمینه برگزاری مراسم حج و تمتع و عمره و زیارت اعتاب مقدس و اماکن متبرک خارج از کشور اجرا نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 3- شورای عالی حج و زیارت با ترکیب افراد و مسوولین دستگاههای زیر تشکیل می گردد: 1- رییس جمهور (رییس شورای عالی). 2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رییس شورای عالی). 3- نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت (در صورت معرفی). 4- وزیر امور خارجه. 5- وزیر کشور....

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 4- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است: 1- بررسی و تصویب خط مشی ها و روش های اجرایی سازمان در امور مربوط به حج و زیارت. 2- بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به بودجه عملیات اجرایی سازمان موضوع ماده (1) این آیین نامه 3- بررسی و تصویب میزان وجوه قابل...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 5- رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حدود قوانین مقررات مسئول اداره و حسن جریان امور و حافظ حقوق و اموال سازمان است.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 6- وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است: 1- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و آیین نامه های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به مراجع ذی ربط. 2- به کارگیری و عزل و نصب نیروی انسانی سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 3-امضای مکاتبات و اسناد افتتاح حساب...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 7- اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور سازمان با امضای رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف وی و مدیر امور مالی سازمان معتبر خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 8- به منظور رسیدگی به حسابهای موضوع ماده (1) این آیین نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرس سازمان را انتخاب می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 9- حسابرس سازمان موظف است مطابق استانداردهای حسابرسی به حسابهای سازمان رسیدگی نماید و در اجرای این منظور بدون دخالت مستقیم در امور سازمان به نحوی که به عملیات جاری سازمان لطمه وارد نشود می تواند کلیه حسابها دفاتر اسناد و مدارک مربوط را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که ضمن...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 10- بودجه عملیات اجرایی سازمان که شامل ارقام درآمد وصولی از حجاج و زائران و هزینه های انجام شده در اجرای برنامه های حج و زیارت می باشد همزمان با صدور دستور العمل تنظیم بودجه عمومی دولت در سازمان تهیه و پس از تایید رییس سازمان و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 11- وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می شود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 13- سازمان حج و زیارت موظف است برنامه ها و طرح های اجرایی لازم را در زمینه بیمه زائران وصول و ایصال ماترک زائران متوفی اسکان امور بهداشت و سلامت جسمی تغذیه امنیت و روادید حمل و نقل با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط تدوین و اجرا نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

ماده 14-کلیه هزینه هایی که اعتبار آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و نیز سایر خدماتی که در زمینه امور حج و زیارت در این آیین نامه پیش بینی نشده تابع مقررات کشور خواهد بود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM