آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

    38 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 1ـ کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 2ـ سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 3ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد. الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی. ب...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 4ـ روش های موضوع ماده (3) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص به شرح زیر می باشند: الف ـ ویژگیها و تسهیلات مشترک: 1ـ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند. 2ـ ورود...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 5ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج ازکشور باشد نیز ارائه دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 6ـ سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است می تواند با طی مراحل پذیرش برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 7ـ سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 8ـ هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند «د» ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف ـ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 9 ـ انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای «ساخت بهره برداری و واگذاری» حسب توافق طرفین قرارداد از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد عملی می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 10ـ در قراردادهای «ساخت بهره برداری و واگذاری» واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری با تایید هیات قابل انجام است.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 11ـ در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 12ـ سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون مسوولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی برگزاری همایش ها و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 13ـ هیات مسوولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 14ـ اعضای ثابت هیات چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رییس هیات با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 15ـ سرمایه گذاران درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی ربط درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 16ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذی ربط درآن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 17ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران) وزارت امور خارجه وزارت بازرگانی وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی سازمان حفاظت محیط زیست و...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 18ـ نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذی ربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است وظایف...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 19ـ دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم دستگاه اجرایی می...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 20ـ وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 1ـ اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی. 2ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تاسیس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست پروانه های انشعاب مربوط به آب...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM