آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

    3 ماده

ماده 1 آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

ماده ۱ آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

ماده 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (درمورد تشکل ها و شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

ماده ۲ آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

ماده 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صرافی های مجاز...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

ماده ۳ آیین نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

ماده 3- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات گزارش ها و آمار موضوع این آیین نامه را فراهم نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM