قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 1 ـ از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند " پدیدآورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته " اثر" اطلاق می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 2 ـ اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: 1 ـ کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. 2 ـ شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. 3 ـ اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 3 ـ حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 5 ـ پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید: 1 ـ تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. 2 ـ نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر. 3 ـ ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 6 ـ اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 7 ـ نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است. تبصره ـ ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 8 ـ کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 9 ـ وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 10 ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 11 ـ نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 12 ـ مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده 50 سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه)...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 13 ـ حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد. تبصره ـ پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 14 ـ انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 15 ـ در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 16 ـ در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود: 1 ـ اثرهای سینمایی یا عکاسی. 2 ـ هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 17 ـ نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 18 ـ انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 19 ـ هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

ماده 20 ـ چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM