آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    13 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1ـ اصطلاحات و واژه هایی که در این آیین نامه بکار رفته دارای معانی زیر است: الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب 1394ـ ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی ج ـ موسسه عامل: بانک های عامل موسسات...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 2ـ حمایت از متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور بر اساس برنامه سالانه ارایه شده متضمن پهنه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 3ـ حمایت ها و مشوق های موضوع این آیین نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک) می باشد. تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه استانی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط می توانند نسبت به...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 4ـ سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آیین نامه در طرح های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 5 ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استان ها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد واریز نماید. معادل صددرصد وجوه...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 6 ـ موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح های مشمول این آیین نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی شده است پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی آن را از نظر توجیه فنی مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح ها به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 7ـ دوره اجرای طرح های موضوع این آیین نامه بر حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویت های اجرایی شامل دوره اجراء تنفس مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 8 ـ اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد موسسه عامل پس از دریافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذی حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 9ـ وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد موسسه عامل تودیع تا با رعایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. تبصره ـ دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 10ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل و بر اساس ماده (47) قانون نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه ای اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 11ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه کشور نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز ردیف «ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای» در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 12ـ به سازمان جهاد کشاورزی استان ها اجازه داده می شود با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان بخشی از اعتبارات استانی را در قالب اعتبارات وجوه اداره شده به توسعه کشت های متراکم گلخانه ای موضوع این آیین نامه اختصاص دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 13ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM