آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

    48 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 1 ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند: روزی یکبار( روزنامه) ـ هفته ای یکبار ( هفته نامه) ـ دو هفته یکبار ـ ماهی یکبار ( ماهنامه) ـ دو ماه یکبار ـ سه ماه یکبار ( فصلنامه) ـ شش ماه یکبار ـ سالی یکبار ( سالنامه). تبصره 1 ـ نشریه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 2 ـ در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی بنماید. در صورت بروز...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 3 ـ انتخاب روشهایی غیر از موارد ذکر شده در ماده (1) قانون مطبوعات باید متناسب با رسالت مطبوعات باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 4 ـ انتشار فوق العاده ـ ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد. تبصره 1 ـ چاپ هرگونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است. تبصره 2 ـ چاپ و انتشار ویژه نامه...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 5 ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 6 ـ تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 7 ـ مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهای مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد نمی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 8 ـ روزنامه ها و هفته نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی مطالبی پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالابردن سطح آگاهیهای مردم درج نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 9 ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به منظور تحقیق نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود بلامانع است. تبصره 1 ـ درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد ممنوع است. (اصلاحی 19/01/1383) تبصره 2 ـ نقدهای علمی جز در مواردی که...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 10 ـ تغییر نام روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیات نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد تغییر در سایر موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردی که در حوزه اختیارات و مسئولیتهای هیئت نظارت باشد با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است. (اصلاحی 19/01/1383) ...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 11 ـ نشریه اجاره ای به نشریه ای اطلاق می شود که با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت آن به موجب اجاره نامه ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا موسسه ای واگذار می نماید. (اصلاحی 27/10/1383)

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 12 ـ متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه که حاوی مشخصات فردی سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 13 ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد. در صورت موافقت پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 14 ـ احزاب سازمانها و جمعیت های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند. تبصره ـ منظور از گروه های غیرقانونی گروه هایی هستند که از طریق وزارت کشور رسما غیرقانونی اعلام شده باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 15 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذی ربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت وزارت امورخارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راسا اقدام می...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 16 ـ انتشار نشریه داخلی یک سازمان موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر می باشد: 1 ـ درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز باشد. 2 ـ مطالب و اخبار عمدتا در...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 17 ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و این آیین نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 18 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز پروانه انتشار و برای مدیر مسئول کارت مدیر مسئولی صادر می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 19 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند جهت اجرای ماده (11) قانون مطبوعات تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط موظفند همکاریهای لازم را به عمل آورند.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

ماده 20 ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند (4) و یا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات مورد تایید هیات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است نمی توانند مجددا تقاضای انتشار نشریه نمایند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM