قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده ۱ قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM