قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 1ـ منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 2ـ هیات های بـدوی و هیات تجـدیـدنظر برابر ضـوابط این قانون رسیـدگی به تخلفات در آزمون ها را بر عهده دارند.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 3 ـ هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها با حکم و مسوولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل می گردد: 1ـ معاون ذی ربط دستگاه (رئیس هیات بدوی). 2ـ مسوول اجرایی آزمون های دستگاه ذی ربط. 3ـ مدیرکل حقوقی دستگاه ذی ربط. 4ـ دو نفر حقوقدان...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 4ـ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد: 1ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیات. 2ـ یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر. 3ـ یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 5 ـ تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است: الف ـ ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار. ب ـ ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 6 ـ هیات های رسیدگی به تخلفات صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند: الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال. ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 7ـ در مورد مشمولان بندهای (د) (ه) (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیات های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 8 ـ ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 9ـ رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 10ـ در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6) هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 11ـ چنانچه با بررسی های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تایید هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 12ـ هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 13ـ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره ـ ابلاغ رای در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در محل تجدیدنظر...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM