قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

    17 ماده

ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 1 ـ حق نشر عرضه اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 2 ـ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود آیین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۳ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 3 ـ نام عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۴ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 4 ـ حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۵ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 5 ـ پدید آوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۶ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 6 ـ پدید آوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت : الف ـ باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت اعلام شود. ب ـ اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد پدید آوردن نرم افزار مورد نظر بوده و...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 7 ـ تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده.قرار نگیرد بلامانع است.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 8 ـ ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۹ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 9 ـ دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی تاییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع علاوه بر تاییدیه مزبور تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 10 ـ برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است کمیته ای به نام " کمیته حق اختراع" زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 11 ـ شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 12 ـ به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 13 ـ هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم می گردد. تبصره ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 14 ـ شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 16 ـ حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده 17 ـ آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM