آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

    69 ماده

ماده 2 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۲ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 2ـ نرم‎افزار عبارت است از مجموعه برنامه‎های رایانه‎ای رویه‎ها دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‎ای که دارای کاربری مشخص بوده و برروی یکی از حامل های رایانه‎ای ضبط شده باشد. تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم‎افزاری نوشتاری صوتی و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۳ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 3ـ پدیدآورنده نرم‎افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل طراحی ساخت و پیاده سازی نرم‎افزار را انجام دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۴ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 4ـ حقوق معنوی نرم‎افزار رایانه‎ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‎افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۵ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 5 ـ حقوق مادی نرم‎افزار رایانه‎ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی حق نشر حق عرضه حق اجراء حق تکثیر و هرگونه بهره‎برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‎باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۶ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم‎افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه برروی یکی از حامل های رایانه‎ای تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه‎ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۹ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 9ـ حقوق مادی و معنوی نرم‎افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‎باشد. اشخاصی که به‎ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‎افزاری را که دیگری...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۰ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 10ـ نرم‎افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‎افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش‎دهنده است مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۱ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‎افزار مشارکت داشته باشند چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم‎افزار مشخص باشد حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‎گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‎شود و حقوق ناشی از آن حق...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۲ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 12ـ استفاده از نرم‎افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‎افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‎افزارهای دیگر محسوب نمی‎شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‎افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‎افزارهائی که...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۴ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 14ـ پاداش جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‎نامه تعلق می‎گیرد متعلق به ‎پدیدآورنده آن خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۵ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 15ـ اشخاصی که نرم‎افزاری را با تغییراتی که عرفا نتوان آن را یک نرم‎افزار جدید به حساب آورد به نام خود ثبت تکثیر منتشر عرضه و یا بهره‎برداری نمایند حقوق پدیدآورنده نرم‎افزار یادشده را نقض کرده ‎اند.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۶ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 16ـ اشخاصی که از نام عنوان و نشان ویژه‎ای که معرف نرم‎افزار خاصی است برای نام عنوان و نشان نرم‎افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‎افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‎شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۷ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 17ـ اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده نرم‎افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‎برداری قراردهند ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۸ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 18ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‎افزار برروی حامل های رایانه‎ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‎برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۱۹ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 19ـ خرید و به کارگیری نرم‎افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‎باشد. ذی حسابان دستگاههای یادشده مجاز به‎پرداخت هزینه خرید نرم‎افزارهای کپی غیرمجاز نیستند. تبصره ـ کارکنان...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده ۲۰ آیین ‎نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎افزارهای رایانه‎ای

ماده 20ـ به منظور صدور تاییدیه فنی برای نرم‎افزارهایی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است در اجرای ماده (10) قانون کمیته‎ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‎شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‎شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است....

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM